Stan wojenny i stany nadzwyczajne

Strona główna

Program Konferencji

Stan wojenny i stany nadzwyczajne

14-15.12.2021r.

 

Miejsce obrad: Europejskie Centrum Solidarności

14 XII 2021

FORUM

Sala D Wystawa Stała

Otwarcie konferencji 9.00-9.30

Obrady plenarne godz. 9.30-11.30

prof. Wojciech Polak, Przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

prof. Sylwia Galij-Skarbińska, Internowania działaczy opozycji jako szczególna forma represji w stanie wojennym

prof. Roman Bäcker, Kto podjął decyzję o stanie wojennym?

dr Tomasz Kozłowski, Wymiar sprawiedliwości w stanie wojennym

dr Przemysław Ruchlewski, Stocznia Gdańska w stanie wojennym

prof. Michał Balcerzak, Stan wyjątkowy w Polsce w 2021 r. - perspektywa praw człowieka i prawa międzynarodowego

Dyskusja

Moderacja: dr Judyta Bielanowska

 

BLOK TEMATYCZNY I godz. 12.00 – 14.45

Sala D Wystawa Stała

I Panel ,,Stan wojenny w Polsce”

a)

prof. Leszek Zygner, Okoliczności wprowadzenia stanu wojennego w województwie ciechanowskim w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa (on-line)

dr Piotr Brzeziński, Pod skrzydłami WRON-y. PZPR po 13 grudnia 1981 r. na przykładzie gdańskiej wojewódzkiej organizacji partyjnej

dr Michał Siedziako, Proces szczecińskiej jedenastki

dr Krzysztof Prętki, Problematyka ochrony zdrowia w okresie stanu wojennego w Polsce,
na przykładzie czasopisma „Zdrowie Publiczne” (on-line)

 

Dyskusja

 

Sala D Wystawa Stała

b)

prof. Barbara Techmańska, Stan wojenny w edukacji szkolnej i pozaszkolnej (on-line)

dr Małgorzata Skotnicka-Palka, Stan wojenny we Wrocławiu (on-line)

dr Arkadiusz Majewski, Powódź w Płocku w styczniu 1982 r. (on-line)

lic. Wojciech Jakubowski, Rola prasy podziemnej w Krakowie w stanie wojennym

Dyskusja

 

BLOK TEMATYCZNY II godz. 12.00 – 15.00

Biblioteka ECS

II Panel ,,Społeczeństwo polskie wobec stanu wojennego i Polski Ludowej”

mgr Barbara Kosk, „Aniu wojna w Polsce” - reakcje społeczeństwa Trójmiasta na wprowadzenie stanu wojennego

mgr Robert Chrzanowski, Formy sprzeciwu wobec stanu wojennego w Gdyni

dr Marta Cywińska, Poezja stanu wojennego - między kontestacją a nadzieją. Przyczynek do analizy

dr Wojciech Peszyński, Stan wojenny jako specyficzny przykład relacji polityki i sportu (on-line)

Dyskusja

 III Panel ,,Społeczność międzynarodowa wobec stanu wojennego”

prof. Patryk Pleskot, Pesymizm i wyczekiwanie. Reakcje polityczne Zachodu na zniesienie stanu wojennego w PRL

prof. Mirosław Szumiło, Czechosłowacja wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

dr Joanna Rezmer, Międzynarodowa Organizacja Pracy i jej mechanizmy kontroli międzynarodowej a stan wojenny w Polsce

prof. Paweł Stachowiak,  Środowisko paryskiej „Kultury” wobec stanu wojennego w Polsce (on-line)

Dyskusja

 

Obiad 15.00-16.30

FORUM godz. 16.30-18.30

Sala D Wystawa Stała

IV Panel ,,Pamięć o stanie wojennym”

dr Grzegorz Majchrzak, Zanim wprowadzono stan wojenny. Przymiarki do rozwiązania siłowego

mgr Andrzej Trzeciak, Geografia oporu. Najważniejsze miejsca pamięci związane z przebiegiem strajku w Stoczni Gdańskiej w grudniu 1981 roku, znajdujące się na jej terenie. Próba systematyzacji

dr Konrad Knoch, Pamięć o internowaniu w notacjach Europejskiego Centrum Solidarności

mgr Arkadiusz Bilecki, Osobliwy czas nadziei. Obraz stanu wojennego w filmie Romana Wionczka „Czas nadziei” (on-line)

mgr Joanna Lachowicz, Stan wojenny w polskiej powieści

mgr Adam Jezierski, Stan wojenny 1981 przez pryzmat Facebooka. Porównanie postów partii politycznych i reakcji na nie ze strony użytkowników portalu

 

Dyskusja

Moderacja: Przemysław Ruchlewski

 

15 XII 2021 9.00-12.00

Blok tematyczny I

Biblioteka ECS

 

V Panel ,,Przywódcy państw niedemokratycznych w kontekście stanów nadzwyczajnych”

prof. Fuad Jomma, Sytuacja mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w okresie stanu wyjątkowego w Syrii (1963-2011)

prof. Anita Adamczyk, Procesy migracyjne w Polsce a bezpieczeństwo państwa

dr Judyta Bielanowska, Wojciech Jaruzelski – Charyzmatyczny „mąż stanu” czy „generał ze skazą”?

dr Jakub Kufel, Gen. Wojciech Jaruzelski – Przywódca autorytarny w obliczu utraty władzy

dr Paweł Fiktus, Zamach stanu Getúlio  Vargasa a pozycja polskiej diaspory (on-line)

Dyskusja

 

Biblioteka ECS

VI Panel ,,Stany nadzwyczajne w państwa niedemokratycznych”

prof. Lech Mażewski, Powstanie, kierunek ewolucji i upadek autorytaryzmu sanacyjnego (1926-1939) oraz posttotalitarnego autorytaryzmu w PRL (1956-1989)

dr Ariel Orzełek, "Taktyka salami" w Polsce Ludowej a środowiska katolików świeckich
na przykładzie wasalizacji grupy "Dziś i Jutro" w latach 1945-1949

mgr Sylwia Zawacka, Mosaddegh zagrożeniem? Zamach stanu przeciwko demokratycznie wybranemu premierowi Iranu (on-line)

dr Przemysław Benken, Stan wyjątkowy w Pekinie w trakcie protestów społecznych w 1989 (on-line)

Dyskusja

 

Blok tematyczny II godz. 9.00-12.00

Sala nr 4

VII Panel ,,Stany nadzwyczajne w państwa demokratycznych”

dr Krzysztof Siwek, Demokracja w stanie zagrożenia - ideały polityczne Stanów Zjednoczonych a problem kubański z lat 1959-1962

dr Michał Zbigniew Dankowski, Stan oblężenia w praktyce ustrojowej Argentyny

mgr Karol Piękoś, mgr D. Wicherek, Prezydent RP wobec stanów nadzwyczajnych. Studium przypadków

mgr Joanna Trybowska, Stany nadzwyczajne w krajach Ameryki Środkowej i na Karaibach

Dyskusja

 

VIII Panel ,,Problematyka bezpieczeństwa państwa w stanach nadzwyczajnych”

Sala nr 4

prof. Leszek Graniszewski, Współpraca regionalna a wzmocnienie bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej

dr Krystian Nowak, Kierowanie obroną państwa. Uwagi na tle ustawy z dnia 5 marca 2015 r.
o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (on-line)

lic. Maciej Pietrusiński, Wojna hybrydowa i działania poniżej progu wojny jako współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego 

Dyskusja

 

FORUM 13.00-15.00

IX Panel ,,Uregulowanie prawne stanów nadzwyczajnych i prawa człowieka”

Biblioteka ECS

dr Marek Ilnicki, Formalnoprawne uwarunkowania interwencji państwa w sytuacji nadzwyczajnej, w zarzadzaniu kryzysowym i w stanach nadzwyczajnych

lic. Monika Lisiecka, Derogacja i limitacja praw człowieka w stanach nadzwyczajnych (on-line)

mgr Rita Żuchowska, Stany nadzwyczajne w systemie konstytucyjnym RP

mgr Bartosz Włodarczyk, Istnienie stanu klęski żywiołowej w rzeczywistości epidemii COVID-19

dr Malwina Kołodziejczak, Problematyczne aspekty stanu wyjątkowego

prof. Marcin Marcinko, Użycie siły w stanach nadzwyczajnych a prawo do życia - perspektywa prawnomiędzynarodowa (on-line)

Dyskusja i zamkniecie obrad

Moderacja: dr Piotr Uhma

 

Konferencja w Toruniu